Samverkan

Förbundet har med åren kommit att samverka med allt fler partners, både inom och utanför myndighetsvärlden, i syfte att underlätta för deltagarna i olika insatser att bli självförsörjande. 

Sociala företag

Här har de arbetsintegrerande sociala företagen blivit särskilt viktiga samarbets-parters, då de erbjuder arbetsträningsplatser där personer som stegvis behöver närma sig den ordinarie arbetsmarknaden kan få pröva sin förmåga utifrån sina individuella förutsättningar. Läs mer om vårt arbete med socialt företagande här. 

Det övriga näringslivet

Samverkan med det övriga näringslivet är också viktigt: utbildningsföretag, enskilda företag som kan erbjuda praktikplatser, bostadsföretag m.fl. 

Organisationer, föreningar och folkhögskolor

Idéburna organisationer och föreningar har visat sig kunna tillföra mycket när det gäller att ge personer som behöver stöd från olika håll i sin rehabilitering nya möjligheter. Förbundet samarbetar med bl.a. Coompanion, Famna, Kulturföreningen Ormen samt flera folkhögskolor. 

Förbundet har ett gott samarbete med många olika externa partners. Till dessa hör Stiftelsen Ester och två bostadsföretag som samarbetar med oss för att utveckla entreprenörsskap bland nyanlända kvinnor.

Samverkan med övriga förbund är också viktig, både i länet och på nationell nivå där vi var med och grundade nätverket NNS. 

 

ESF - en viktig partner

Förbundet deltar 2017-2020 i det
länsgemensamma projektet MIA
Läs också om MIA Östra Södertörn.

Samverkan i länet

Vi har ett nära samarbete med övriga förbund i länet. Hitta kontaktuppgifter till samtliga här

Nationell samverkan

Nationella nätverket för samord-ningsförbund, NNS, är en intresse-organisation som samlar flertalet
förbund i landet.