Tidigare insatser

Förbundet kan bistå med mer information om specifika insatser för olika målgrupper - ta kontakt med förbundschef Anna Lexelius som också kan förmedla kontakter med handläggare som varit involverade i insatserna. 

♦ Case Manager: Unga med aktivitetsersättning gavs möjlighet att hitta och kunna ta del av Försäkringskassans samordnade insatser, utifrån egna förutsättningar och med stöd av en Case Manager. Insatsen ingår sedan 2017 i MIA Östra Södertörn

♦ SE-vägen till arbete: Projektet gav arbetslösa eller långtidssjukskrivna med en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning stöd från en Supported Employment-handledare under arbetsträningen. Insatsen, där Arvsfonden bidrog med medel, gav ett gott resultat: av 75 deltagare fick 54 arbete. Avslutat 2016. 

♦ ROA +: Inom t.ex. Resursrådet i Haninge erbjöds deltagarna bl.a. sömnskola, stresshanteringskurs och individuella stödsamtal. Insatsen köptes från Haninge kommuns ROA - Rehabilitering och aktivering. Läs mer om ROA.

♦ Signe: Projektet syftade till att minska kvinnors sjukskrivning genom en sammanhållen rehabiliteringsprocess, från sjukskrivning till arbete. Signe ingick i ett regeringsuppdrag till Försäkringskassan och avslutades 2012. Slutrapport.

♦ BRIA - Bättre rustad inför arbetslivsintroduktionen: Ett samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna samt hälso- och sjukvården kring personer vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning skulle ta slut inom 6 månader. Avslutat 2012. 

♦ NySatsa: En metodutvecklings- och rehabiliteringsinsats som syftade till att få personer med tidsbegränsad sjukersättning i arbete igen genom individuell utveckling och vägledning. Insatsen genomfördes juli 2008-juni 2010 och gav ett anmärkningsvärt gott resultat: 52 procent återgick till arbete. Slutrapport.

♦ Jämt sjukskriven: Projektet var en del av en nationell satsning i syfte att undersöka och förbättra rutinerna för en jämställd sjukskrivningsprocess. Handens vårdcentral var en av fyra vårdcentraler i landet som deltog. Avslutades 2010. Slutrapport

♦ Myrstigen+: Deltagarna praktiserade på Myrornas klädsortering i Tungelsta, kombinerat med bl.a. undervisning i svenska på arbetsplatsen, studiebesök, söka jobb-aktiviteter och kontinuerlig kontakt med Arbetsförmedlingen. Avslutades 2010. Rapport.

♦ Prohab+: Insatsen omfattade alla haningebor som riskerade sjukskrivning, men där läkaren bedömde att det fanns alternativa vägar till en hållbar lösning. Personerna fångades upp på vårdcentralerna och fick samordnat stöd av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vårdcentralen. Efter förändringar hos Försäkringskassan avslutades insatsen i förtid, 31 juni 2009. 

♦ Tolvan Öppenvård: Tolvan riktade sig till personer över 18 år i Haninge eller Nynäshamn med beroende- och/eller missbruksproblem. Projektet avslutades 2009 och nystartades 1 januari 2010, numera under namnet Öppenvård beroende och behandling. Rapport

♦ Hållbar rehabilitering: Ett nytt sätt att arbeta med rehabilitering prövades i Haninge maj 2006 - årsskiftet 2007/2008. Ett särskilt team samverkade kring att få en grupp sjukskrivna i arbete igen. Slutrapport

Förbundet har genomfört en rad insatser och projekt där nya metoder och samarbeten prövats som sedan utvecklats vidare inom ramen för nya insatser. 

En del insatser har implemen-terats i myndigheternas ordinarie verksamhet, helt eller delvis. Dit hör den yrkesförberedande insat-sen Kulturhantverket i Haninge, med fokus på byggnadsvård. 

ESF-stödda projekt

Östra Södertörn var det första samordningsförbund i landet som sökte medel från Europeiska soci-alfonden, ESF. Sedan 2009 har följande projekt avslutats: 

♦ Grenverket Södertörn riktade sig till unga i Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje som varken jobbade eller studerade. 2 500 personer, 16-24 år, deltog i det treåriga projektet, avslutat 2013. Slututvärdering

♦ Grenverket Nynäshamn och Tyresö riktade sig till samma målgrupp och hade 1 350 deltagare. Efter avslut 2014 imple-menterades det och fortsätter som Ung i Nynäs och Ung i Tyresö.
Slutrapport.
  
♦ Resursmodellen Södertörn: 
Projektet riktade sig till personer som befann sig långt från arbets-marknaden och i en gråzon där inga ordinarie insatser fanns att erbjuda. 400 personer deltog i projektet, som avslutades 2014. Slutrapport
              
♦ KomAn: Förbundet medverkade i förprojekteringen av KomAn, som syftade till att öppna nya vägar och utveckla metoder som skulle leda till arbete för personer med
psykisk/neuropsykiatrisk funktions-nedsättning, utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. 700 personer deltog. KomAn drevs av bl.a. Haninge, Nynäshamns och Tyresö kommuner. Slutrapport