Samrehab

Projektet innebär att även sjukskrivna utan sjukpenninggrundande inkomst, och som uppbär ekonomiskt bistånd, kan erbjudas samordnad rehabilitering. Det vill säga flera myndigheter samverkar kring varje person för att bästa möjliga stöd ska kunna ges. Det handlar om personer som hamnat i ett långvarigt bidragsberoende som saknar arbetslivsinriktade insatser samt planering med vården. 

Samtidigt som personer ur målgruppen får stöd ska nya arbetssätt prövas och utvecklas som sedan kan leva kvar i ordinarie verksamheter.

Varken Försäkringskassan eller socialtjänsten har kunnat arbeta aktivt med just denna målgrupp, som därför inte fått tillgång till samordnad rehabilitering på samma sätt som sjukskrivna med sjukpenning. Utifrån kartläggningen (se högerspalten) fokuserar Samrehab inledningsvis på gruppen unga vuxna, 18-25 år.

Det viktigaste resultatet hittills (februari 2019) är att nästan samtliga 300 personer
som deltar i projektet har fått en grundlig kartläggning och planering
av insatser utifrån vars och ens behov. Läs mer i nyhetsbrevet om ytterligare positiva effekter av projektet. 

En ny målgrupp inom kommunernas försörjningsstöd inkluderas våren 2019 i Sahrehab: personer som har arbetshinder av sociala skäl. Det rör sig här om cirka 230 personer. 

Projektet startade 1 april 2018 som ett till en början ettårigt projekt men kommer att fortsätta. 

Projektledare för Samrehab

Maria Kinhamer, tel. 010-116 36 26 eller 072-725 58 22 

Kontaktpersoner/socialsekreterare i kommunerna

• Haninge
Klara Eck
08-606 74 33 

• Nynäshamn
Annika Lindblom
08-520 681 03

• Tyresö
My Rönnblad
08-578 299 93
 

En socialsekreterare i varje kommun ingår i Samrehab och medverkar till att varje person får en planering som leder till rätt stöd och möjlighet att delta i lämpliga insatser.

Överst på bilden från vänster social-sekreterarna Camilla Jansson och My Rönnblad. På raden under från vänster projektledaren Maria Kinhamer och socialsekreteraren Klara Eck.


 

Kartläggning inför projektstart

En kartläggning avslutades i april 2018 och visade att det fanns sammanlagt 142 personer i Haninge, cirka 100-110  i Nynäshamn och 78 i Tyresö som var sjukskrivna utan sjukpenning och som får ekonomiskt bistånd.

Läs mer i faktabladet!