SamMa-projektet är igång med deltagare

SamMA-projektet ska underlätta övergången från skola eller daglig verksamhet till arbete samt fånga upp en målgrupp som ofta faller mellan stolarna och erbjuda ett förstärkt stöd mot arbete.

Målgrupp
är personer mellan 16-35 år som är i behov av ett förstärkt samordnat stöd och anpassning. Det handlar om elever på särgymnasium eller elever som har aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång, personer på daglig verksamhet samt personer som får indrag eller avslag på aktivitetsersättning eller sjukpenning.
 
Arbetssättet
kommer bestå av multikompetenta team i varje kommun i form av case manager, SE-handledare samt arbetsterapeut. Deltagaren ska erbjudas parallella insatser som utgår ifrån personens behov. Stödet ska ges hela vägen för att hitta, få och behålla ett arbete. Deltagarens möjligheter att få en anställning ska underlättas genom bland annat anpassningar på arbetsplatsen och genom stöd till arbetsgivaren.
 
Målsättningen är bland annat att
   - utveckla enkla, tydliga och hållbara vägar som fångar upp och stöttar 
     målgruppen mot arbete
   - ge stöd till både deltagare och arbetsplats
   - bidra till att kvinnor och män får insatser på lika villkor
   - fler unga vuxna med funktionsnedsättningar kommer ut i arbete.

I projektet ingår kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare.
 


Projektledare för SamMa

Margareta Nylander, tel. 08-606 92 53 

Kontaktpersoner

Tomas Heghammar, ekonom, tel. 08-606 80 57
Karin Benzler, utredare, tel 08-606 55 74

Karolina Boström, delprojektledare i Haninge, 08-606 76 55
Malin Wallmark, delprojektledare i Nynäshamn, 08-520 739 53
Leonard Kihlgren, delprojektledare i Tyresö, 08-578 272 19


I projektet ingår kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
 

Start för ESF-projektet SamMa

Projektet, som delfinansieras av Europeiska Socialfonden ESF, ska hålla på mellan mars 2020 till april 2022.

Läs mer i faktabladet!

Samtycke och anvisning