Insatser för unga

Förbundet har tre insatser för unga mellan 16 och 24 år, en i varje kommun. Insatserna vänder sig till unga som behöver ett samordnat stöd för att på sikt bli självförsörjande genom studier eller arbete. Många har avslutat sina gymnasie-studier i förtid eller har av olika skäl svårt att få ett jobb. 

De som deltar i insatserna kan erbjudas t.ex. studievägledning, individuella stödsamtal, coachning, självstärkande kurser, arbetsträning, praktikplatser och utbildningar.

Varje insats har sin egen hemsida, med information om bl.a. vad som erbjuds i respektive kommun, var de har sina lokaler. vilka medarbetarna är som de unga möter och vilka samverkansparters som medverkar. Följ länkarna i högerspalten. 

Kontaktpersoner

Margareta Nylander är samordnare för insatserna som riktar sig till unga. 
Tel. 08-606 92 53
Malin Larsson är verksamhetsledare för Ungdomsteamet i Haninge.
Tel. 010-486 60 62
Malin Wallmark är verksamhetsledare för Ung i Nynäs. 
Tel 08-520 739 53
Leonard Kihlgren är verksamhetsledare för Ung i Tyresö.
Tel. 08-578 272 19

Tillfälliga insatser kompletterar

Ibland genomförs kortare insatser, med särskilda medel från t.ex. Myndigheten för ungdoms- och civelsamhällesfrågor, MUCF, eller Arvsfonden. De pågår under en begränsad tid men kan vara att stort värde genom att man där t.ex. kan pröva nya arbetssätt och metoder.

Hos våra tre team - på bilden Ung i Nynäs - får unga ett samordnat stöd istället för att skickas runt mellan myndig-heterna.

De som deltar i insatserna för unga ska känna sig välkomna och uppleva att de får ett bra stöd av oss, så att de kan komma vidare i sina studier eller få ett jobb. 

Förbundet söker medel från ESF för ny insats

Förbundet söker 25 mkr från Europeiska socialfonden, ESF, för en insats riktad till unga med funktionsnedsättning. Läs mer här. 

Våra tre insatser

Bilderna är länkade
till respektive
hemsida/Facebook.