Insatser

Samordningsförbundet Östra Södertörns insatser riktar sig till målgrupper som står långt från arbetsmarknaden och behöver stöd från olika myndigheter för att kunna börja studera eller arbeta. Det kan vara unga som avslutat skolan i förtid, personer med psykiska funktionshinder eller nyanlända som behöver integreras i arbetsliv och samhälle. 

Förbundet har ett flexibelt sätt att arbeta, vilket betyder mycket i en tid av snabba samhällsförändringar. Ibland kommer en ny insats igång efter bara några månader. 

Samverkansteam med olika kompetenser

I förbundets insatser samverkar myndigheterna genom team med olika kompetenser. Ett sådant myndighetsövergripande samarbete har visat sig vara mycket framgångsrikt när det gäller att korta vägen till egen försörjning. Förbundets insatser för unga är ett bra exempel på det, liksom Resursråden

Behandling av personuppgifter

För att kunna genomföra insatserna behöver vi samla in och lagra vissa personuppgifter, vilket vi gör på ett säkert sätt och i enlighet med den nya dataskyddslagstiftningen. Läs mer här:

Implementering viktig

Bra insatser och projekt lever vidare, på ett eller annat sätt. Antingen genom att ett arbetssätt eller en metod tillämpas och utvecklas inom andra verksamheter eller att insatsen som sådan blir permanent genom att fasas in i ordinarie verksamheter. Ett aktuellt exempel är dett ettåriga projektet Samrehab, där nya metoder för samverkan utvecklas kring sjukskrivna utan sjukpenning. 

Läs om våra tidigare insatser här

De personer som behöver vårt gemensamma stöd står i centrum i alla våra insatser. Vars och ens behov, önskemål och förutsätt-ningar är grunden och tillsam-mans hittar vi vägar framåt, med målet studier eller arbete.  

I insatserna samarbetar inte bara myndigheterna. Näringslivet och idéburna organisationer deltar också. 

Sök efter insatser i Insatskatalogen

Syftet med Insatskatalogen är att samla alla insatser i Haninge, Nynäshamn och Tyresö som kan erbjudas förbundets målgrupper. Katalogen bygger på en enkel sökfunktion. Kontaktperson för Insatskatalogen är Magrgareta Nylander. Katalogen är ett resutat av samverkan mellan en rad samordningsförbund. 

ESF delfinansierar

Europeiska socialfonden, ESF, har delfinansierat en rad insatser, f.n. det länsgemensamma projektet MIA - Mobilisering inför arbete. Läs om vårt delprojekt MIA Östra Södertörn.

Medel från MUCF,
Arvsfonden m.fl.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, beviljar ibland medel för insatser riktade till unga. Även Arvsfonden har beviljat sådana medel.