Nyheter

2018

Anna Lexelius tillträder tjänsten 12 mars 2109. Hon efterträder Ritva Widgren, som går i pension i vår efter att ha varit förbundschef sedan 2007.
 
Anna Lexelius arbetar idag på regeringskansliet, som huvudsekreterare i Tillitsdelegationen. Tidigare har hon haft olika tjänster hos Försäkringskassan, Tyresö kommun och även hos Samordningsförbundet Östra Södertörn där hon varit projektledare. Hon har också varit projektchef för ett större kommunövergripande projekt stött av Europeiska socialfonden.
 
– Vi har haft många bra sökanden men jag känner att det här valet är det rätta. Anna har väldigt goda meriter och stor erfarenhet av den form av myndighetsövergripanande arbete som samordningsförbundets verksamhet bygger på, säger förbundets styrelseordförande Johan Svensk.
 
Anna Lexelius ser fram emot att på påbörja sitt nya arbete som förbundschef:

– Jag brinner för att hitta lösningar för personer som har behov av ett samordnat stöd från myndigheterna. Samordningsförbundet ser jag som möjliggörare för detta och för praktisk och strategisk samverkan. Jag vet dessutom att Samordningsförbundet Östra Södertörn bedriver ett bra arbete som jag vill fortsätta att utveckla.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här

Anna Lexelius tillsammans med förbundets ordförande Johan Svensk efter utnämningen.

Satsningen på Etableringscentrum i Haninge, Nynäshamn och
Tyresö visar redan resultat! 45,4 procent har börjat arbeta eller studera
90 dagar efter att ha påbörjat Arbetsförmedlingens etableringsprogram.
För ett år sedan var siffran drygt 30 procent.

Det är Arbetsförmedlingens personaltidning ”På Jobbet” som i nr 6 2018 rankar Östra Södertörn som det tredje bästa kontoret i Sverige när det gäller att få nyanlända i arbete eller studier. 

Samordningsförbundets chef Ritva Widgren ser öppnandet av
Etableringscentrum i de tre kommunerna, vilket skedde med förbundets
stöd i juni i år, som något som bidragit till de goda siffrorna.

Läs mer i vårt senaste nyhetsbrev, nr 6 2018
 

Avtalet avser arbetsträning i second hand-butiken i Handen med
adressen Handenterminalen 5 och sker inom ramen för MIA Östra
Södertörn. Upphandlingen sker enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV,
vilket innebär att intresserade leverantörer kan lämna ansökningar
via hemsidan www.valfrihetswebben.se.

Butikens webbsida hittar du här

Vill du veta vilka fler arbetsintegrerande sociala företag som förbundet samverkar med? Du hittar dem här

Butikens skyltfönster.
Butikens skyltfönster.

Förbundet kommer under ett år att finansiera en handledare hos Gotthems Café & Second Hand i Nynäshamn, som drivs av Skyddsvärnet och är ett arbetsintegrerande socialt företag som sedan tidigare stöds av förbundet. Syftet är
att underlätta starten av en 16 veckor lång utbildning/arbetsträning inom
kök och restaurang. Den kommer igång i augusti. 
 
Målet med utbildningen är att öka deltagarnas kunskaper och färdigheter inom området och öka motivationen att söka sig till de längre utbildningar som tillhandahålls inom den kommunala vuxenutbildningen. Målgruppen är personer som står långt från arbete samt nyanlända. 

Läs mer om utbildningen och vad den kan leda till för jöbb:

Från invigningen i Nynäshamn. Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad klipper bandet!
Från invigningen i Nynäshamn. Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad klipper bandet!

Ansvariga politiker och tjänstemän från samtliga kommuner deltog, liksom cheferna från Arbetsförmedlingen, vid invigningarna som hölls 4 juni i Nynäshamn, 5 juni i Tyresö och 7 juni i Haninge.

Kommunalråden i respektive kommun - Meeri Wasberg, Haninge, Patrik Isestad, Nynäshamn och Fredrik Saweståhl, Tyresö - klippte band och höll tal. Alla betonade att detta är en stor satsning och viktig kraftsamling som Arbetsförmedlingen och kommunen gemensamt står bakom och som gagnar både den enskilda och samhället i stort.

Claes-Göran Nilsson, enhetschef på Arbetsförmedlingen, talade på samtliga invigningar och lyfte då fram att etableringscentrumen betyder mycket för att ta bort ”stuprören” mellan olika verksamheter:

– Nu har vi tvärprofessionella team med specialkompetenser som stöttar hela vägen vad gäller språkinlärning, boende, barnomsorg, validering av utbildning, hälsa, fritid och inte minst möjligheten att börja arbeta, studera eller starta eget. Vi tror starkt på det här sättet att arbeta.

Ansvariga från kommunerna underströk vikten av att bygga verksamheten utifrån ett långsiktigt perspektiv, med målet att den ska kunna implementeras i kommunernas ordinarie verksamhet. De uttryckte också förhoppningen att de metoder och arbetssätt som utvecklas ska spridas i hela Sverige.

Samordningsförbundets chef Ritva Widgren tackade Haninge kommun som tog ansvaret för projektägarskapet och speciellt socialchefen Siw Lideståhl som leder styrgruppen.

Den treåriga satsningen på etableringscentrum möjliggjordes då kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö tillsammans fick medel från Europeiska socialfonden. Samordningsförbundet spelade en nyckelroll vid framtagandet av ansökan.

FRÅGOR OCH SVAR OM ETABLERINGSCENTRUM

Vilket är syftet med dessa?

Att fler nyanlända snabbare får arbete, börjar studera eller kan starta eget.
Hur ska det bli möjligt?
Genom ett samlat stöd i form av en gedigen kartläggning som leder till en individuell handlingsplan. Handlingsplanen har fokus på jobbförberedande och språkstärkande aktiviteter, som ett komplement till Svenska för invandrare, SFI, och Arbetsförmedlingens ordinarie insatser. Aktiviteterna är individuellt anpassade och utgår ifrån vars och ens behov och förutsättningar.
Vilka kompetensen finns tillgängliga på centrumen?
Arbetsförmedlare, jobbagenter, socialkonsulent/arbetskonsulent, samhällsvägledare och språkpedagoger. Arbetsförmedlaren har huvudansvar för sysselsättningen, jobbagenten har kontakt med lokala arbetsgivare, socialkonsulent och samhällsvägledare håller i jobbförberedande aktiviteter tillsammans med en språkpedagog.
Vilket är målet med satsningen?
Att 55 procent av kommunernas nyanlända kvinnor och män har fått arbete eller studerar 90 dagar efter att det tvååriga etableringsprogrammet avslutats. Tanken är att utveckla välfungerande metoder och arbetssätt som ger resultat, vilket gör att de också kan spridas i hela Sverige.
De första deltagarna togs emot i början av maj. Hur är resultaten hittills?
Vid invigningen fanns det sammanlagt ett 60-tal inskrivna. Några av dessa är redan i arbete och många gör en förberedande praktik eller har påbörjat en utbildning. 
Hur finansieras projektet?
Europeiska socialfonden finansierar två tredjedelar. Kommunerna och Arbetsförmedlingen bidrar med en tredjedel. 
Vad händer när projektet avslutas 2021?
Tanken är att etableringscentrumen ska bli permanenta.
Vilka deltar i projektet?
Kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö samt Arbetsförmedlingen.

Med anledning av den nya dataskyddslagstiftningen som träder i kraft 25 maj har vi sammanfattat hur personuppgifter behandlas hos förbundet. Läs mer i dokumentet:

Varken Försäkringskassan eller socialtjänsten har kunnat arbeta aktivt med just denna målgrupp, som därför inte fått tillgång till samordnad rehabilitering på samma sätt som sjukskrivna med sjukpenning.

Genom den nya insatsen Samrehab får även dessa personer, om idag uppbär försörjningsstöd, samma möjlighet till rehabilitering.

I Haninge, Nynäshamn och Tyresö handlar det sammanlagt om drygt 300 personer, enligt en kartläggning som gjordes i april. Läs mer om Samrehab här

Tillsammans med Stiftelsen Ester var förbundet den 20 april värd för ett av de frukostmöten som Haninge kommun regelbundet anordnar i samarbete med Företagarföreningen och Handelskammaren.

En av initiativtagarna till stiftelsen Ester, Maria Borelius, medverkade och berättade om stiftelsens entreprenörsprogram för nyanlända kvinnor. Med förbundets hjälp är Ester på god väg att utvecklas i Haninge. Ett avtal med Swedbank ger möjlighet till mikrolån för deltagarna i Ester, och Johan Kreicberg från Swedbank var inbjuden för att ge sin bild av de trender och faktorer som påverkar företagarna mest framöver.
 
– För förbundet är det viktigt att öka kontakterna med näringslivet. Som arbetsgivare spelar de en viktig roll för våra deltagares möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, säger förbundschef Ritva Widgren.

Förbundschef Ritva Widgren introducerar Johan Kreicberg, Swedbank.
Förbundschef Ritva Widgren introducerar Johan Kreicberg, Swedbank.

Den 15 mars lämnade Nynäshamns och Järfälla kommuner in en
ansökan till Europeiska socialfonden, ESF, för projektet Hälsofrämjan-
de arbetsliv. Förbundet har hållit ihop ansökningsprocessen tillsammans
med Nynäshamns kommuns HR-avdelning. Ansökan avser 20,8 mkr.
 
Målet för projektet är att minska sjukfrånvaron hos kommunernas
anställda och genomföra organisationsförändringar som möjliggör
ett hållbart arbetsliv. Då statistiken visar att det finns en större ohälsa
bland kvinnliga medarbetare kommer ett särskilt fokus att ligga på
kvinnor som lider av, eller riskerar, ohälsa.
 
Metoden är att kompetensutveckla cirka 2 000 chefer, personalavdel-
ningar, skyddsombud, fackliga företrädare och medarbetare så att anställ-
da som riskerar sjukskrivning fångas upp i ett tidigt skede.
 
Förbundets insatser har innefattat information/utbildning lokalt i
Nynäshamn om ESF och möjligheter/begränsningar med ett ESF-stött
projekt, workshops, resursuppskattning, budget med mera. Förbundets
ESF-strateg Rosario Alí höll i arbetet. 

Jublieumsåret 2017, då förbundet fyllde 10 år, blev framgångsrikt.

Här nedan följer en kort sammanfattning i siffror. Mer information kring 2017 års resultat kommer i årsredovisningen. 

• 927 deltagare fick individuellt anpassat stöd under året, varav 43
procent kvinnor och 57 män. Målet var 975 deltagare.
 
• 237 personer fick myndighetsgemensam konsultation via Resursrå-
den. Målet var 200 deltagare.
 
• 283 personer började arbeta eller studera (101 kvinnor, 182 män).
Det motsvarar 41 procent av samtliga som avslutade sitt deltagande.
 
• 634 nya deltagare påbörjade en insats under året: 23 procent var från
 Nynäshamn, 34 procent från Tyresö och 43 procent från Haninge.
 
• Måluppfyllelsen för Ungdomsteamet i Haninge, Ung i Nynäs och
Ung i Tyresö har förbättrats. Totalt började 65 procent av samtliga
som avslutade sitt deltagande i ungdomsinsatserna 2017 arbeta eller
studera, vilket också var målet. 2016 var siffran 58 procent.

Läs mer i nyhetsbrevet!
 

Projektet pågår t.o.m. 30 juni 2021 och bygger på samverkan mellan
Arbetsförmedlingen, kommunerna och andra aktörer med syftet att nyanlända
snabbare ska kunna börja arbeta eller studera.

Förbundet stödjer projektet personalmässigt och finansiellt fram till att deltagare börjar tas emot.
 
– Det är en stor satsning och ett viktigt resurstillskott som kommer
att underlätta för målgruppen, säger förbundschef Ritva Widgren.

Det händer mycket i förbundet varje år! Här är det ett entrepre-nörsprogram i samarbete med Stiftelsen Ester som invigs.

Följ nyheterna genom att prenumerera på nyhetsbrevet, som också innehåller viktig information och inbjudningar.
Det kostar inget. Anmäl dig via formuläret nedan! 

 

Mediakontakt

Förbundschef Anna Lexelius.
Tel. 073-079 70 96

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrevet distribueras via e-post 7-8 gånger per år. Du kan när som helst avsluta prenumerationen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här

Senaste nyhetsbreven

Nyhetsarkiv