Etableringscentrum invigda i Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Från invigningen i Nynäshamn. Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad klipper bandet!
Från invigningen i Nynäshamn. Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad klipper bandet!

Ansvariga politiker och tjänstemän från samtliga kommuner deltog, liksom cheferna från Arbetsförmedlingen, vid invigningarna som hölls 4 juni i Nynäshamn, 5 juni i Tyresö och 7 juni i Haninge.

Kommunalråden i respektive kommun - Meeri Wasberg, Haninge, Patrik Isestad, Nynäshamn och Fredrik Saweståhl, Tyresö - klippte band och höll tal. Alla betonade att detta är en stor satsning och viktig kraftsamling som Arbetsförmedlingen och kommunen gemensamt står bakom och som gagnar både den enskilda och samhället i stort.

Claes-Göran Nilsson, enhetschef på Arbetsförmedlingen, talade på samtliga invigningar och lyfte då fram att etableringscentrumen betyder mycket för att ta bort ”stuprören” mellan olika verksamheter:

– Nu har vi tvärprofessionella team med specialkompetenser som stöttar hela vägen vad gäller språkinlärning, boende, barnomsorg, validering av utbildning, hälsa, fritid och inte minst möjligheten att börja arbeta, studera eller starta eget. Vi tror starkt på det här sättet att arbeta.

Ansvariga från kommunerna underströk vikten av att bygga verksamheten utifrån ett långsiktigt perspektiv, med målet att den ska kunna implementeras i kommunernas ordinarie verksamhet. De uttryckte också förhoppningen att de metoder och arbetssätt som utvecklas ska spridas i hela Sverige.

Samordningsförbundets chef Ritva Widgren tackade Haninge kommun som tog ansvaret för projektägarskapet och speciellt socialchefen Siw Lideståhl som leder styrgruppen.

Den treåriga satsningen på etableringscentrum möjliggjordes då kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö tillsammans fick medel från Europeiska socialfonden. Samordningsförbundet spelade en nyckelroll vid framtagandet av ansökan.

FRÅGOR OCH SVAR OM ETABLERINGSCENTRUM

Vilket är syftet med dessa?

Att fler nyanlända snabbare får arbete, börjar studera eller kan starta eget.
Hur ska det bli möjligt?
Genom ett samlat stöd i form av en gedigen kartläggning som leder till en individuell handlingsplan. Handlingsplanen har fokus på jobbförberedande och språkstärkande aktiviteter, som ett komplement till Svenska för invandrare, SFI, och Arbetsförmedlingens ordinarie insatser. Aktiviteterna är individuellt anpassade och utgår ifrån vars och ens behov och förutsättningar.
Vilka kompetensen finns tillgängliga på centrumen?
Arbetsförmedlare, jobbagenter, socialkonsulent/arbetskonsulent, samhällsvägledare och språkpedagoger. Arbetsförmedlaren har huvudansvar för sysselsättningen, jobbagenten har kontakt med lokala arbetsgivare, socialkonsulent och samhällsvägledare håller i jobbförberedande aktiviteter tillsammans med en språkpedagog.
Vilket är målet med satsningen?
Att 55 procent av kommunernas nyanlända kvinnor och män har fått arbete eller studerar 90 dagar efter att det tvååriga etableringsprogrammet avslutats. Tanken är att utveckla välfungerande metoder och arbetssätt som ger resultat, vilket gör att de också kan spridas i hela Sverige.
De första deltagarna togs emot i början av maj. Hur är resultaten hittills?
Vid invigningen fanns det sammanlagt ett 60-tal inskrivna. Några av dessa är redan i arbete och många gör en förberedande praktik eller har påbörjat en utbildning. 
Hur finansieras projektet?
Europeiska socialfonden finansierar två tredjedelar. Kommunerna och Arbetsförmedlingen bidrar med en tredjedel. 
Vad händer när projektet avslutas 2021?
Tanken är att etableringscentrumen ska bli permanenta.
Vilka deltar i projektet?
Kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö samt Arbetsförmedlingen.

Senaste nyheterna

Nyhetsarkiv