Nynäshamn söker ESF-medel - förbundet med vid framtagandet av ansökan

Den 15 mars lämnade Nynäshamns och Järfälla kommuner in en
ansökan till Europeiska socialfonden, ESF, för projektet Hälsofrämjan-
de arbetsliv. Förbundet har hållit ihop ansökningsprocessen tillsammans
med Nynäshamns kommuns HR-avdelning. Ansökan avser 20,8 mkr.
 
Målet för projektet är att minska sjukfrånvaron hos kommunernas
anställda och genomföra organisationsförändringar som möjliggör
ett hållbart arbetsliv. Då statistiken visar att det finns en större ohälsa
bland kvinnliga medarbetare kommer ett särskilt fokus att ligga på
kvinnor som lider av, eller riskerar, ohälsa.
 
Metoden är att kompetensutveckla cirka 2 000 chefer, personalavdel-
ningar, skyddsombud, fackliga företrädare och medarbetare så att anställ-
da som riskerar sjukskrivning fångas upp i ett tidigt skede.
 
Förbundets insatser har innefattat information/utbildning lokalt i
Nynäshamn om ESF och möjligheter/begränsningar med ett ESF-stött
projekt, workshops, resursuppskattning, budget med mera. Förbundets
ESF-strateg Rosario Alí höll i arbetet. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter